KLASA PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO – nowość w naborze do IWASZKIEWICZA…


UWAGA!

Dla kandydatów do klasy przygotowania wojskowego obowiązkowy test sprawności fizycznej odbędzie się 5 czerwca od godziny 9:00. Poniżej znajduje się zgoda, którą muszą wyrazić rodzice kandydata na udział w teście oraz zaświadczenie lekarskie, które będzie niezbędne do dostarczenia w procesie rekrutacyjnym.

Oddział Przygotowania Wojskowego to propozycja dla osób, które swoją przyszłość łączą z pracą w służbach mundurowych. Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW) to nowy rodzaj klas mundurowych, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. OPW realizuje kształcenie ogólne zgodne z podstawą programową oraz program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego. Szkolenie wojskowe, które przechodzą uczniowie w trakcie nauki, jest zbliżone do tego, które odbywają żołnierze służby przygotowawczej. Zajęcia prowadzą instruktorzy z jednostek wojskowych. Nasza szkoła współpracuje z 25 Batalionem Logistycznym Ziemi Tomaszowskiej w Tomaszowie Mazowieckim.

Uczniowie już w trakcie nauki zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne każdemu żołnierzowi. Szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego odbywa się w formie zajęć teoretycznych i praktycznych:

 • w części teoretycznej program realizowany będzie przez szkołę;
 • w części praktycznej przez patronacką jednostkę wojskową;

Jego zwieńczeniem będzie obóz szkoleniowy.
OPW to nie tylko chęć zdobywania wysokiej sprawności fizycznej, którą można osiągnąć jedynie poprzez regularny trening, ale również umiejętność poruszania się w terenie, współdziałania w grupie, posługiwania się różnymi typami broni, pokonywania przeszkód. Uczniowie klasy OPW uczestniczą w licznych zawodach: zarówno sportowych jak i z zakresu obronności. Na zajęciach wychowania fizycznego dodatkowo realizują treści z zakresu sztuk walki i pokonywania sprawnościowego toru przeszkód.

W szkole znajduje się odpowiednia baza dydaktyczna oraz wyposażenie np.:

 • nowoczesna strzelnica multimedialna;
 • strzelnica na broń pneumatyczną;
 • hala sportowa;
 • siłownia.

W wyniku realizacji programu szkolenia uczniowie poznają:

 • wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej;
 • wybrane zagadnienia regulaminów ogólnych;
 • musztrę;
 • ceremoniał wojskowy;
 • podstawy wychowania wojskowego;
 • podstawy szkolenia bojowego i strzeleckiego;
 • zasady rozpoznania wojskowego;
 • podstawy szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

Korzyści dla Ciebie:

 • uczniowie OPW dzięki dotacjom z MON otrzymają bezpłatnie umundurowanie;
 • uczniowie OPW mogą liczyć na ułatwienia w rekrutacji do służby wojskowej;
 • uczniowie OPW będą uprawnieni do odbycia skróconej służby przygotowawczej;
 • uczniowie, którzy odbędą służbę przygotowawczą i złożą przysięgę, staną się żołnierzami rezerwy;
 • uczniowie OPW w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej będą cieszyć się dodatkowymi preferencjami;
 • uczniowie OPW zostaną przyjęci na akademie wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas rozmów rekrutacyjnych – ujęte w uchwałach wszystkich akademii wojskowych);
 • uczniowie OPW mają możliwość udziału w programie Legii Akademickiej w czasie trwania studiów wyższych z zaliczeniem teoretycznej części szkoleniowej jako absolwent CWKM;
 • Uczniowie OPW mają możliwość stałych konsultacji (już w toku realizacji programu) u przedstawicieli Terenowych Organów Administracji Wojskowej w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

Przedmioty uzupełniające:

 • podstawy szkolenia wojskowego;
 • edukację obywatelska.

Przedmioty rozszerzone:

 • geografia;
 • wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty punktowane:

 • język polski;
 • matematyka;
 • geografia;
 • informatyka.

Języki obce:

 • j. angielski – obowiązkowy;
 • j. niemiecki lub j. rosyjski lub j. francuski lub j. hiszpański.

Po ukończeniu OPW i zdaniu matury uczeń może:

 • aplikować do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;
 • aplikować do postępowania rekrutacyjnego do pracy w służbach wojskowych;
 • mieć gwarancję stabilnego zatrudnienia i dobrych zarobków.

UWAGA!

 • Liczba uczniów w klasie nie może przekraczać 30 osób;
 • Obowiązuje krótszy termin rekrutacji – kandydaci mogą składać podania od 15 maja do 31 maja 2023 r.;
 • Termin „Testu sprawności fizycznej” – będzie ogłoszeny przez dyrektora LO i dostępny
  w regulaminie rekrutacji.