Informacja na temat zdalnego nauczania


W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493) dyrektor  informuje, że od dnia 25.03.2020 do 10.04.20202r wprowadza się w LO J.Iwaszkiewicza w Brzezinach nauczanie na odległość poprzez wykorzystanie aplikacji Microsoft Teams, dziennik elektroniczny Librus zgodnie z planem lekcji zamieszczonym w dzienniku elektronicznym. Zajęcia będą prowadzone naprzemiennie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. Zadania będą zlecane  przez nauczyciela i odsyłane przez uczniów poprzez dziennik Librus i pocztę elektroniczną Outlook.Uczniowie będą oceniani zgodnie ze zmodyfikowanym WSO zamieszczonym na stronie internetowej szkoły w zakładce Dokumenty oraz z Przedmiotowymi Systemami Oceniania

Kontakt nauczyciela z rodzicem  będzie możliwy poprzez dziennik Librus,  pocztę mailową lub telefonicznie

O  postępach dziecka w nauce i uzyskanych przez niego ocenach rodzice będą informowani systematycznie poprzez dziennik Librus.

Konsultacje z nauczycielami będą odbywały się raz w miesiącu wg ustalonego na początku roku harmonogramu przez dziennik Librus, pocztę elektroniczną lub telefonicznie. O  terminach konsultacji  będziemy Państwa powiadamiać za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Zajęcia będą odbywały się na platformie Microsoft  Teams. Aby skorzystać z platformy MS Teams niezbędny jest dostęp do Internetu, komputera z mikrofonem i kamerą lub tabletu lub smartfonu (telefonu). Proszę o umożliwienie uczniom dostępu do tych urządzeń, pozwoli to na prowadzenie zdalnego nauczania w aktualnie występujących warunkach zagrożenia epidemicznego. Proszę również na bieżąco śledzić wiadomości w dzienniku Librus

Wychowawcy skontaktowali się z Państwa dziećmi, przesłali loginy i hasła. Uczniowie powinni się zalogować w celu sprawdzenia możliwości korzystania z w/w platformy. Konieczne jest przeprowadzenie testu szybkości Internetu za pomocą Speedtestu.