Informacja dla zakwalifikowanych kandydatów


W dniach 19.07 od godz. 12.00 do 22.07 do godz.12.00   rodzic/opiekun prawny kandydata musi potwierdzić jego wolę podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Prosimy również o dostarczenie karty zdrowia i dwóch zdjęć.

W chwili złożenia oryginałów należy również zadeklarować wybór drugiego języka oraz złożyć deklarację co do uczęszczania na lekcje religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie.

Rodzic/opiekun prawny kandydata, który nie może osobiście, w wyznaczonym terminie, przynieść wymaganych dokumentów, musi upoważnić osobę, która te dokumenty dostarczy. 

Brak potwierdzenia woli nauki oznacza automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.