Porozumienie o współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień


18 kwietnia 2018 r. Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach reprezentowane przez  dyr. Marię Pisarską zawarło oficjalne porozumienie o współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień reprezentowaną przez ppłk. Wiesława Jaskulskiego. Wymienione instytucje już od dłuższego czasu wzajemnie się wspierają. Szczególnym przełomem we współpracy było utworzenie Grupy Mundurowej w Liceum. Mając na uwadze edukację obywatelską, patriotyczną i proobronną młodzieży szkolnej, Wojskowa Komenda Uzupełnień oraz Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach zobowiązują się do:1)pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa; 2)upowszechniania działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej;  3)kształtowania pozytywnego wizerunku oraz promocji profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP                    4)promowania ochotniczych form służby wojskowej 5)promowania nowego modelu służby wojskowej w Wojskach Obrony Terytorialnej; 6)wychowania patriotycznego i edukacji proobronnej młodzieży szkolnej 7)upowszechniania tradycji oraz promocji dokonań i osiągnięć stron porozumienia          8)integrowania środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej