konkurs eko-przedmiot


Konkurs Ekologiczny

EKO-PRZEDMIOT

§ 1.

Organizator konkursu.

 1. Organizatorem Konkursu jest Szkolne Koło Ekologiczne działające w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach.

§ 2.

Cel Konkursu.

 1. Celem Konkursu jest:
 2. Umożliwienie zdobywania i poszerzania wiedzy oraz umiejętności, które są konieczne dla ochrony środowiska i poprawy jego stanu;
 3. Kształtowanie nawyków przestrzegania zasad ochrony środowiska naturalnego

i oszczędnego gospodarowania zasobami przyrody;

 • Wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży dotyczącej powstawania problemów środowiskowych;
 • Wyrabianie nawyków porządkowania, segregowania odpadów, oszczędnego korzystania z materiałów i surowców oraz wytwarzania mody na ekologiczny styl życia.
 • Zwiększenie świadomości ekologicznej wśród młodzieży;

§3

Temat konkursu

Tematem konkursu jest eko – przedmiot wykonany z surowców wtórnych. Mogą to być przedmiotu użytku codziennego np. lampa, krzesło, ramka na zdjęcia itp. Liczymy na Waszą kreatywność.

§4

Regulamin konkursu:

 • w konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich klas Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach;
 • uczestnicy konkursu wykonują pracę dowolna techniką wykorzystując surowce wtórne. Do pracy należy dołączyć karteczkę z imieniem i nazwiskiem autora pracy;
 • pracę należy dostarczyć do szkoły( sekretariat) do dnia 15 grudnia 2020 r.
 • prace po zakończeniu konkursu będą prezentowane w pracowni ekologicznej;
 • o wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa. Komisję powołuje organizator;
 • prace nie spełniające warunków  regulaminowych nie będą oceniane;
 • spośród zgłoszonych prac komisja wybierze trzy prace  przyznając nagrody zwycięzcom