RATOWNICTWO MEDYCZNE


VI Powiatowe Zawody w Pierwszej Pomocy 2016

Rozdział 1. Cel Zawodów

1. Celem VI Powiatowych Zawodów w Pierwszej Pomocy „Brzeziny 2016” zwanych dalej Zawodami jest propagowanie idei niesienia pomocy oraz nabywania wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Rozdział 2. Założenia Organizacyjne Zawodów

2. Organizatorem Zawodów jest Liceum Ogólnokształcące w Brzezinach wraz z Hufcem Brzeziny ZHP i Związkiem Strzeleckim „Strzelec” JS 1201 Brzeziny, przy udziale innych instytucji, organizacji, oraz stowarzyszeń zajmujących się problematyką pierwszej pomocy.
3. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Zawodów. Każda drużyna, która zdecydowała się zgłosić swój udział w zawodach akceptuje tym samym regulamin Zawodów.
4. Organizator Zawodów:
– ustala termin oraz miejsce odbywającego się konkursu,
– powołuje Zespół Sędziowski, w skład którego wchodzą specjaliści tematyki zawodów.Zespół Sędziowski powinien liczyć nieparzystą liczbę osób (minimalnie – trzy osoby, maksymalnie – pięć osób).
5. Pracami Zespołu Sędziowskiego kieruje Sędzia Główny Zawodów. Wszyscy członkowie zespołu pracują społecznie.
6. Zespół Sędziowski odpowiada za całokształt spraw związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz podsumowaniem części teoretycznej oraz praktycznej zawodów. Do zadań zespołu należy:
– ułożenie testu z zakresu pierwszej pomocy,
– wyznaczenie sędziów na poszczególne stacje,
– określenie rodzajów urazów pozorowanych na danych scenkach,
– opracowanie karty oceny dla każdego ze stanowisk na poszczególnych stacjach.

Rozdział 3. Warunki Uczestnictwa w Zawodach

7. Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest wypełnienie przez szkołę delegującą drużynę formularza zgłoszeniowego na Zawody oraz złożenie owego dokumentu w sekretariacie LO w Brzezinach w ustalonym terminie (ogólny wzór formularza zgłoszeniowego dostępny, jako załącznik nr1 do niniejszego regulaminu).
8. Delegacje szkół, które nie dostarczyły oryginału formularza zgłoszeniowego na zawody, zobowiązane są do dostarczenia go w dniu Zawodów. W innym razie organizator może podjąć decyzje o nie dopuszczeniu szkoły do konkursu.
9. Opiekun wraz z kapitanem drużyny zobowiązani są do rejestracji drużyny w dniu Zawodów w przeznaczonym na to czasie. Rejestracja polega na potwierdzeniu przybycia delegacji danej szkoły wraz ze złożeniem karty drużyny u organizatora Zawodów. (ogólny wzór karty drużyny dostępny, jako załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).
10. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia uczestnikom Zawodów, obowiązek ten spoczywa na szkołach delegujących.

Rozdział 4. Zasady Przeprowadzenia Zawodów

11. Szczegóły dotyczące organizacji zawodów muszą być opracowane i podane do wiadomości przez organizatorów, w oparciu i zgodzie z niniejszym regulaminem.
12. Zawody są przeprowadzane i ocenianie na podstawie wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 r. roku.

Rozdział 5. Uczestnicy Zawodów

13. Uczestnikami Zawodów są:
– zawodnicy tworzący drużynę ratowniczą,
– opiekun drużyny.
14. W Zawodach biorą udział trzyosobowe drużyny ratownicze reprezentujące szkoły podstawowe gimnazjalne i ponadgimnazjalne. W skład drużyny wchodzą uczniowie szkoły, którą reprezentuje drużyna.
15. Każda drużyna zobowiązana jest do wybrania kapitana drużyny. Podczas trwania Zawodów możliwa jest zmiana Kapitana z uzasadnionych powodów.
16. Uczestnicy przyjeżdżają, jako oficjalna delegacja reprezentująca własną szkołę.
17. Na stację może wejść opiekun drużyny oraz zawodnicy, którzy będą brali udział w akcji.
18. Rodzaje urazów na każdej scence powinny być nieznane dla każdej z drużyn. Przekazywanie informacji o przypadkach części praktycznej pomiędzy zawodnikami różnych drużyn może zostać ukarane punktami karnymi lub dyskwalifikacją drużyny z Zawodów.
19. Osoby wchodzące w skład drużyny, które reprezentują daną szkołę, nie mogą być powiązane z organizacjami zapewniającymi część merytoryczną zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo, wykluczenia takich osób z drużyny. W przypadku niepełnej drużyny, stwierdza się niemożność udziału w Zawodach z winy wynikającej po stronie danej szkoły.

Rozdział 6. Finanse

20. Koszty związane z udziałem delegacji w Zawodach ponoszą szkoły delegujące uczestników.

Rozdział 7. Bezpieczeństwo Zawodów

21. Organizatorzy nie zapewniają opieki wychowawczej niepełnoletnim uczestnikom Zawodów. Niepełnoletni uczestnicy podlegają opiece opiekuna wyznaczonego przez szkołę delegującą drużynę.
22. Stacje Zawodów powinny być rozmieszczone tak, aby nie stanowiły zagrożenia dla zawodników. Jeżeli jednak dojdzie do wypadku sędzia stacji jest zobowiązany przerwać działania i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu, zawiadomić organizatorów Zawodów oraz, w razie konieczności, wezwać służby medyczne.
23. Na każdej ze stacji, drużyna korzysta ze swojej apteczki pierwszej pomocy.
24. Na miejscu zawodów powinien być obecny ratownik medyczny, na wypadek gdyby, którykolwiek z uczestników Zawodów uległ urazowi.

Rozdział 8. Sędziowie

25. Każdy Sędzia Zawodów posiada ukończony kurs BLS-AED Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC ang. European Resuscitation Council). Role sędziów mogą pełnić także dyplomowani pracownicy służby zdrowia – lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni – którzy znają zasady postępowania zgodne z wytycznymi ERC z 2015 roku, na których opierają się całe Zawody oraz osoby posiadające dyplom ratownika KSRG.
26. Działania przy każdym poszkodowanym ocenia sędzia.
27. Sędziowie poszczególnych stacji odpowiadają za:
– ocenę czynności ratowniczych zawodników oraz prace zespołową drużyny,
– prace i charakteryzacje pozorantów,
– bezpieczeństwo na stacji.
28. Wszyscy sędziowie zostaną zapoznani ze szczegółami oceny czynności ratowniczych zawodników podczas odprawy zorganizowanej w dniu Zawodów. W miarę możliwości zespół sędziowski przygotowuję dla sędziów seminarium przed Zawodami.
29. Pracami sędziów kieruje Sędzia Główny Zawodów.
30. Sędzia Główny odpowiada za przestrzeganie regulaminu przez uczestników Zawodów, kieruje pracami sędziów oraz zapewnia zgodność sędziowania na stacjach zgodnie ze standardami ERC.
31. Sędzia Główny może nie dopuścić do startu, ukarać punktami karnymi lub przerwać udział drużyny w Zawodach, jeśli ekipa naruszyła postanowienia niniejszego regulaminu po konsultacji z sędzią stacji lub zespołem sędziowskim.
32. Do zadań Sędziego Głównego należy w szczególności:
– zapoznanie sędziów ze szczegółami zasad oceny działać zawodników przy poszczególnych poszkodowanych na stacjach,
– czuwanie nad prawidłową pracą sędziów,
– rozpatrywanie ewentualnych protestów zawodników, w stosunku do decyzji poszczególnych sędziów.
33. Decyzje Sędziego Głównego są ostateczne.
34. Wszyscy sędziowie zobowiązani są do zachowania całkowitej dyskrecji na temat szczegółów pozorowanych urazów, które będą zainscenizowane dla uczestników, aż do chwili zakończenia Zawodów. Sędzia Główny może odsunąć sędziego nieprzestrzegającego powyższych zasad od dalszej pracy podczas Zawodów.

Rozdział 9. Wyposażenie Zawodników

35. Drużyny występują w miarę możliwości w jednolitym ubiorze (zalecany ubiór sportowy).
36. Drużyny zobowiązane są do posiadania własnych materiałów opatrunkowych oraz rękawiczek ochronnych, a także busoli lub kompasu. Przed wejściem na stacje zawodnicy uzupełniają posiadaną apteczkę pierwszej pomocy.
37. Na zawodach obowiązuje zakaz używania sprzętu medycznego (m.in. fabrycznie wykonanych kołnierzy ortopedycznych, aparatów do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, zestawów do tlenoterapii, ssaków, specjalistycznych opatrunków wielowarstwowych lub nasączanych środkami leczniczymi itp.) z wyjątkiem szyn usztywniających i stazy taktycznej. W razie użycia przez uczestników sprzętu medycznego, sędziowie nie oceniają zawodników oraz kierują zaistniałą sytuacje do Sędziego Głównego.

Rozdział 10. Przebieg Zawodów

38. Zawody składają się z części teoretycznej w postaci testu oraz części praktycznej.
39. Częścią teoretyczną jest test. Ilość pytań na teście ustalają organizatorzy.
40. Test jest pisany oddzielnie przez każdą osobę z drużyny. Do punktacji ogólnej wliczana jest średnia arytmetyczna punktów uzyskanych przez zawodników z drużyny. Uczestnicy odpowiadają na pytania w czasie określonym przez organizatora.
41. Część praktyczna składa się z maksymalnie 5 scenek – pozoracji w trakcie, których członkowie drużyn maja za zadanie wykonania czynności ratowniczych oraz tor przeszkód (dla szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów) oraz tor przeszkód i 3 scenki (dla szkół podstawowych). Szkoły ponadgimnazjalne oraz gimnazja będą zobowiązane znaleźć jedną ze scenek wykorzystując busolę i umiejętność zmierzenia odległości w terenie za pomocą „parokroków”. Przed stacjami znajdują się punkty oczekiwania, na których drużyny oczekują na pozwolenie wejścia na stacje.
42. Na stację drużynę prowadzi wyznaczona do tego osoba, wybrana odpowiednio wcześniej oraz zapoznana z przebiegiem części praktycznej.
43. Czas pobytu drużyny na stacji nie może przekroczyć 10 minut. Czas liczony jest od momentu wejścia drużyny na stację. Na przeprowadzenie czynności ratujących zawodnicy mają 6 minut. Sędzia informuje o zbliżającym się końcu na minutę przed upływem czasu. Po zakończeniu czasu akcji ratowniczej, sędzia przerywa ją i w obecności uczestników wypełnia kartę oceny.
44. Zawodnicy pokonują trasę z rozmieszczonymi na niej stacjami oraz punktami oczekiwania. Trasa powinna być rozmieszczona w taki sposób, aby inne stacje nie były widoczne, a drużyny nie mijały się.
45. Trasa Zawodów powinna mieć charakter pętli, po której poruszają się drużyny. Wszystkie drużyny rozpoczną i zakończą rywalizację równocześnie.
46. Urazy na stacjach będą nawiązywać do najczęściej spotykanych w życiu codziennym wypadków. Od uczestników Zawodów wymagana będzie wiedza z zakresu kursu BLS AED Europejskiej Rady Resuscytacji.
47. Na stacjach oceniane będzie:
– bezpieczeństwo ratowników
– ratowanie życia
– wezwanie kwalifikowanej pomocy
– udzielenie pierwszej pomocy
– umiejętność samodzielnego działania każdego z ratowników
– kierowanie drużyną i pracą zespołową
48. Czynności ratownicze wykonywane przy każdym poszkodowanym oraz praca zespołowa oceniana jest na karcie oceny po zakończeniu akcji. Karta oceny pozostaje u sędziego oceniającego postępowanie ratowników na danej stacji.
49. Do punktacji ogólnej dodawane są punkty ze wszystkich akcji ratowniczych.
50. Zawody odbywają się bez względu na warunki atmosferyczne. Zespół sędziowski ma obowiązek przygotować się na wypadek złej pogody i tak zmodyfikować trasę, aby przebycie jej było jak najmniej uciążliwe dla uczestników.

Rozdział 11. Protesty

51. Jeżeli drużyna czuję się pokrzywdzona i nie zgadza się z oceną sędziego, ma prawo odwołać się od jego decyzji wypełniając Kartę Protestu i oddając ją sędziemu na następnej stacji. (Ogólny wzór karty protestu dostępny, jako załącznik nr3 do niniejszego regulaminu).
52. Jeżeli protest dotyczy ostatniej stacji, na której znajduję się drużyna, wypełnioną kartę protestu należy oddać Sędziemu Głównemu w czasie nie dłuższym jak 10 minut od zakończenia oceny przez sędziego.
53. Protesty wyjaśnia i rozstrzyga Sędzia Główny.
54. Decyzje Sędziego Głównego dotyczące protestów podawane są do wiadomości startujących drużyn przed oficjalnym ogłoszeniem wyników

Rozdział 12. Zasady Oceny Końcowej, Nagrody i Wyróżnienia

55. O zwycięstwie decyduje uzyskanie największej ilości w punktacji końcowej. Na punkty końcowe składają się punkty uzyskane za część teoretyczną i część praktyczną.
56. Jeżeli więcej niż jedna drużyna otrzyma taką samą ilość punktów, o zwycięstwie zadecyduje liczba punktów uzyskana na stacji z największą liczbą poszkodowanych. Jeżeli to nie wskażę zwycięzcy, o pierwszeństwie decyduje liczba punktów uzyskanych za resuscytacje.
57. Nagrody rzeczowe otrzymują drużyny, które zajęły trzy pierwsze miejsca. Upominki zostają zapewnione przez organizatora przy udziale sponsorów.
58. Wszystkie drużyny zostają nagrodzone dyplomami i w miarę możliwości upominkami okolicznościowymi.
59. Specjalnym wyróżnieniem w postaci nagrody-niespodzianki zostanie nagrodzona osoba, która uzyska największą ilość punktów w części teoretycznej. Nagrodę można przyznać jednej osobie, w innych przypadkach nagroda nie zostanie przyznana.

Damian Nockowski