HISTORIA SZKOŁY


Lata 1916-1931

Początki naszej szkoły sięgają roku 1916. Pod koniec I wojny światowej, z inicjatywy Koła Polskiej Macierzy Szkolnej, za zgodą niemieckich władz okupacyjnych, utworzono w Brzezinach Progimnazjum Samorządowe Koła Polskiej Macierzy Szkolnej im. M. Stryjkowskiego w Brzezinach. W 1920 roku szkole przyznano uprawnienia gimnazjum państwowego. Na tle ówczesnych warunków szkolnictwa w mieście, Gimnazjum dysponowało dobrym, choć jedynie adaptowanym do potrzeb oświatowych budynkiem przy ulicy Okrzei 1. W szkole uczyła się głównie młodzież z Brzezin, pochodząca z rodzin rzemieślników, kupców, miejscowej inteligencji. Uczniowie byli zróżnicowani pod względem narodowym: dominowali Polacy (ok. 50%), i Żydzi (ok.45-44%); ok. 5-6% stanowili Niemcy. Odpowiadało to strukturze narodowościowej miasta w okresie międzywojennym.


Grono Pedagogiczne i uczniowie Gimnazjum, klasa VI, zdjęcie z roku 1921

Nauczyciele i uczniowie Gimnazjum Koedukacyjnego Klasa VII, 1925 r.
 

W budynku Gimnazjum Koło Polskiej Macierzy Szkolnej prowadziło kinoteatr oświatowy „Wiedza”, w szkole działały koła literackie i przyrodnicze, nauczyciele wygłaszali odczyty o charakterze naukowym. W roku szkolnym 1925/1926 przeprowadzono pierwszą maturę, świadectwa dojrzałości uzyskało 5 absolwentów. Pomimo znaczącej roli kulturalno-oświatowej, odgrywanej przez Gimnazjum w środowisku brzezińskim, nie udało się uchronić placówki przed zamknięciem. Szkoła została zlikwidowana w 1931 roku z przyczyn finansowych.


Uczniowie Gimnazjum podczas lekcji, zdjęcie z ok.1930 roku
 

Dyrektorzy Gimnazjum w latach 1916-1931:

M. Bartosiński (1916-1917)

p. Cetnarski (1917-1918)

L. Orłowski (1918-1919)

Wacław Boczkowski (1919-1923)

Jan Moczarski (1923-1924)

Feliks Kozubowski (1924-1930)

Aleksander Kąskiewicz (1930-1931)

Lata 1945-1989

W okresie II wojny światowej na skutek silnego terroru okupacyjnego w Brzezinach nie prowadzono tajnego nauczania na poziomie szkoły średniej. Tuż po zakończeniu wojny światowej, w dn. 1 lutego 1945 roku rozpoczęto działalność edukacyjną przy ulicy Okrzei 1. Bazując na przedwojennych tradycjach utworzono gimnazjum, którego pierwszym kierownikiem został Władysław Janusz. W maju 1945 roku szkoła uzyskała od Ministerstwa Oświaty status placówki publicznej, a od 1948 roku nastąpiła w Polsce zmiana organizacji szkolnictwa, powstały „Państwowe szkoły 11 letnie stopnia Podstawowego i Licealnego” i w taką szkołę przekształcono Gimnazjum. Jesienią 1946 roku starostwo przeprowadziło remont placówki W roku szkolnym 1948/49 przeniesiono na ulicę Okrzei 1 cztery odziały klas VI i VII ze Szkoły Podstawowej nr 1, z którą to szkołą nasza placówka do roku szkolnego 1953/54 stanowiła wspólną jednostkę organizacyjną. Od 1947 roku szkoła posiadała własny internat przy ulicy Sienkiewicza 11.


Klasa VII na wycieczce w Wieliczce, rok szkolny 1949/1950

Klasa VIII, rok szkolny 1950/51

 

Od roku szkolnego 1950/51 szkoła nosiła nazwę Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum w Brzezinach. Kronika szkoły podaje „W tym roku po raz pierwszy od wojny przeprowadzono remont kapitalny całej szkoły. Zakupiono meble (ławki, stoły uczniowskie i krzesła), usuwając jednocześnie stare różnego typu meble znoszone przez uczniów w pierwszych latach po wojnie. Usunięto stare balkony grożące zawaleniem, wymieniono poręcze na klatce schodowej, wymalowano cały budynek od wewnątrz i z zewnątrz. Uczniowie uporządkowali boisko szkolne, obsadzili je drzewkami. Wzniesiono budynek gospodarczy”. Od 1951/52 szkoła nosi nazwę „Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Stopnia Licealnego w Brzezinach”. W roku szkolnym 1952/53 rozpoczął pracę w szkole prof. Franciszek Koch – historyk, zasłużony nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń. Od 1954/55 nauczycielem geografii, geologii i astronomii został Stanisław Kimel (Kimelski).

W latach pięćdziesiątych wzrastała liczba uczniów w szkole, np. w 1955/56 było 238 licealistów. Poprawiało się wyposażenie placówki w pomoce naukowe. Powstały pracownie fizyczna i biologiczna, systematycznie powiększał się księgozbiór biblioteki. W historii Polski są to lata wzmożonej indoktrynacji, również w placówkach oświatowych. W tym trudnym czasie (od 1952 do półrocza 1955/56) dyrektorem szkoły była prof. Czesława Jakubowska,nauczycielka matematyki, ciesząca się ogromnym autorytetem wśród młodzieży. W tym samym roku szkolnym pracę podjęła nauczycielka matematyki Krystyna Zubowska (Zubowska-Paś).W szkole obok podstawowych przedmiotów w ramach biologii wykładano podstawy darwinizmu, „odruchy” Pawłowa, teorię Miczurina i Łysenki, teorię Oparina a na historii np. dzieje Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii ( bolszewików) – pod red. Komisji KC WKP(b). Najlepszych uczniów nazywano przodownikami nauki. Młodzież działała w różnych organizacjach, m.in. Lidze Przyjaciół Żołnierzy, Kole Przyjaciół Związku Radzieckiego, Związku Młodzieży Polskiej, Kole Odbudowy Warszawy, w szkole działała Spółdzielnia Uczniowska. W latach 50-tych były aktywne zespoły wokalne żeński i męski, koło taneczne i zespół recytatorski. Organizowano wycieczki krajoznawcze.


Uczennice liceum, rok szkoły 1952/53


Na zdjęciach wycieczka w roku 1954

 

W roku szkolnym 1956/57 pracę w szkole rozpoczęli długoletni nauczyciele: Danuta Piekarska (Dukalska)- język rosyjski, Stanisława Kimel (Kimelska)-geografia, Stanisław Cieślak- język polski a w 1960/61 roku pracę w liceum podjęła absolwentka UŁ, biolog, Pani Krystyna Olszewska (czytaj wspomnienia). Rok później kadrę Liceum zasiliło kolejnych kilku młodych nauczycieli, którzy jak się okaże całe swoje zawodowe życie związali z naszą szkołą: Danuta Jabłońska (absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego) polonistka, Ryszard Paś łacinnik i germanista (absolwent UJ) (czytaj wspomnienia), chemiczka Jadwiga Tracz(UŁ) (Jabłońska). W roku szkolnym 1962/63 rozpoczął pracę nauczyciel matematyki i wychowania technicznego Kazimierz Olszewski.

Tak początki swojej pracy w Liceum wspomina Pani Jadwiga Jabłońska (Tracz): „Przyjmował mnie serdecznie dyrektor Stanisław Kimelski. Równie serdecznie i miło zostałam potraktowana przez panią sekretarkę Annę Koch, która potem była i jest do dziś moją serdeczną koleżanką. Szkoła mi się podobała, chociaż nie prezentowała się tak jak dziś. W pierwszym dniu „spadłam” ze stromych i niewygodnych schodów, dobrze że w objęcia pani woźnej.
Przed konferencją wrześniową, tuż przy wejściu, zostałam dokładnie zlustrowana przez „znawców kobiet” – pana historyka Franciszka Kocha i pana od wychowania fizycznego – Mieczysława Galickiego. Miło było usłyszeć niby ściszonym głosem: „To chyba nowa chemiczka, niczego sobie babka”. Zakwaterowałam się w internacie przy ulicy Sienkiewicza, tam mieszkała młodzież naszej szkoły przybyła z okolicznych miejscowości. Zostałam jednocześnie wychowawczynią w internacie, którego kierownikiem był Stanisław Kimelski. Dyrektorem szkoły od 1 września 1961 roku został Franciszek Brzozowski. Gdy zjawiłam się w internacie, powitano mnie nietypowo. Zanim się przedstawiłam, pani intendentka chciała mi już przydzielić pokój razem z uczennicami, ze względu na mój dziewczęcy wygląd. Razem ze mną pracowali i mieszkali w internacie Mieczysław Galicki oraz Ryszard Paś. Wspaniałe były nasze spotkania we trójkę po zajęciach w internacie: dyskusje filozoficzne, dowcipy, wymiana poglądów n/t problemów wychowawczych. Z panem Ryszardem Pasiem, wspaniałym nauczycielem i kolegą, pracowałam do emerytury. Tak się moje życie ułożyło, że w Liceum Ogólnokształcącym w Brzezinach przepracowałam 40 lat, które zawsze będę miło wspominać. Tu spotkałam wiele świetnych koleżanek i kolegów oraz męża.”

(czytaj całość wspomnień Jadwigi Jabłońskiej)

Lata szkolnej nauki zapisały się równie głęboko w pamięci uczniów. Obszerne wspomnienia przekazał absolwent szkoły (Matura 1962) pan Lechosław Łyszkiewicz, obecnie emerytowany pułkownik Wojska Polskiego: „Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych trzon kadry pedagogicznej naszej szkoły tworzyli bardzo wy­ magający, a jednocześnie bardzo lubiani przez uczniów na­ uczyciele: Stanisław Cieślak, Krystyna Zubowska, Franciszek Koch, Danuta Dukalska, Stanisław Kimel (Kimelski), Edmund Kaczyński, Mieczysław Ga­ licki, Franciszek Brzozowski; w początkach lat sześćdziesiątych dołączyły do nich Krystyna Pacho i Jadwiga Tracz. (…)Naszą wychowawczynią była Pani Krystyna Zubowska, nauczycielka matematyki, w latach 1958–62 prowa­ dziła swą pierwszą klasę, a my- jej wychowankowie zostaliśmy później wartościowymi ludźmi, osiąga­ jąc sukcesy życiowe na wielu płaszczy­ znach. Byli wśród nich naukowcy (Andrzej Hetman i Janusz Kacerka z Politechniki Łódzkiej oraz Czesława Okrasińska i  Jadwiga Amrozińska z Uniwersytetu Łódzkiego), inżynierowie (Jakub Słaby i  Franciszek Ziarkowski) oficerowie Woj­ ska Polskiego (Lechosław Łyszkiewicz, Jan Sentkowski) i  straży pożarnej (Kor­ neliusz Ciemięga), przedsiębiorca (Bo­ gusław Miazek), lekarz (Tadeusz Stańczyk), dziennikarka/pisarka (Kalina Jerzykowska), farma­ ceutka (Janina Sulikowska).Żaden z absolwentów nie miał kłopotów przy podejmowaniu studiów i kontynuowaniu nauki, co świadczyło o wysokim poziomie brzezińskiego liceum”.(czytaj całość wspomnień Lechosława Łyszkiewicza

Absolwenci szkoły z tamtych lat wspominają rowerowe obozy wędrowne wzdłuż Sudetów od Jeleniej Góry do Kłodzka (1959) oraz wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego od Świnoujścia do Mierzei Wiślanej i Malborka (1960). Dla wielu uczestników było to pierwsze spotkanie z polskim morzem i górami. Organizatorami tych wypraw i opiekunami młodzieży byli profesorowie Stanisław Kimel (Kimelski) i Mieczysław Galicki (wych. fizyczne). Uczniowie poznawali praktycznie geografię Polski, uczyli się odpowiedzialności i umiłowania ojczystego kraju. Szkoła miała od początku problemy z brakiem bazy sportowej. Zajęcia wychowania fizycznego odbywały się na stadionie sportowym, na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej, na placu i w budynku szkoły w jednej z klas. Mimo tych przeszkód młodzież z entuzjazmem uprawiała sport, wielu uczniów brało udział w zajęciach popołudniowych. Duże zasługi w krzewieniu kultury fizycznej wniósł prof. M. Galicki. Z wielkim sentymentem starsze roczniki wspominają polonistę prof. Stanisława Cieślaka, który opublikował swoje utwory w kilku tomikach wierszy. Z ogromną pasją przekazywał młodzieży wiadomości o literaturze.

W roku szkolnym 1964/65 nastąpiła modernizacja szkoły. W budynku przeprowadzono remont kapitalny, ponieważ stare warunki nie odpowiadały wymogom budowlanym. W trakcie prac młodzież przeszła do nowej Szkoły Podstawowej nr 2, gdzie LO zajęło jedno piętro. Po remoncie liczba młodzieży była rekordowa- w trzynastu klasach uczyło się 461 uczniów. W latach sześćdziesiątych w liceum powstało wiele nowych kół zainteresowań, np. fotograficzne, polonistyczne, Szkolny Klub Sportowy, geograficzne, krajoznawczo-turystyczne, kabaret.Drużyna dziewcząt przed otwarciem zawodów i na podium 1965
 

W jednym tylko roku szkolnym 1964/65 zorganizowano 5 dalszych wycieczek, cztery do łódzkich muzeów oraz 12 wyjazdów do teatru. Szkoła uczyła kontaktu ze sztuką, aktywnego wypoczynku, uczestniczenia w życiu lokalnej społeczności i państwa. Od roku szkolnego 1966/67 lekcje odbywały się w pracowniach przedmiotowych, wyposażonych w nowe meble i stopniowo uzupełniane pomoce naukowe. Gruntowne zmiany w liceum przyspieszyła reforma programowa i organizacyjna wprowadzona od roku szkolnego 1967/68: klasy ósme pozostały w szkołach podstawowych, licea były czteroletnie. Zmiany sprawiły, że w roku 1969/1970 nie było w szkole egzaminów maturalnych. Pierwsza matura młodzieży kształconej w czteroletnim cyklu nauczania odbyła się w roku szkolnym 1970/71. Świadectwa dojrzałości otrzymało 40 uczniów, świadectwo ukończenia szkoły uzyskało 11 absolwentów. Ten system kształcenia był realizowany do roku 2002/2003.

Na przełomie lat 60-tych i 70-tych wzrastał udział uczniów w olimpiadach przedmiotowych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się Olimpiada Chemiczna, Biologiczna (znaczące sukcesy w kraju), Literatury i Języka Polskiego, Filozoficzna, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Do nowych form aktywności młodzieży doszło jeszcze honorowe krwiodawstwo, szczególnie propagowane przez Panią Profesor Krystynę Olszewską, nauczyciela biologii i zasłużonego opiekuna Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody. Od roku szkolnego 1972/73 nasze liceum wprowadziło odziały sprofilowane. Powstały dwa profile: ogólny i biologiczno-chemiczny, w późniejszym okresie matematyczny i humanistyczny.


Lekcja j. polskiego kl. I A prof. Cezary Jabłoński 1973

Lekcja matematyki kl. II A, prof. Krystyna Zubowska-Paś 1973

 

W latach 1981-1982, kiedy dyrektorem była pani prof. Jadwiga Jabłońska, przeprowadzono kolejny remont kapitalny szkoły. Doprowadzono wodę bieżącą i kanalizację, powstały sanitariaty, pomalowano budynek szkoły wewnątrz i na zewnątrz. Nadal w klasach pozostało ogrzewanie piecowe. Od roku szkolnego 1980/81 szkoła przygotowywała się do nadania imienia. Wybór patrona Jarosława Iwaszkiewicza związany był przede wszystkim z bliskimi związkami pisarza z Byszewami (k. Nowosolnej) i Brzezinami. Nadanie imienia oraz przekazanie sztandaru szkole odbyło się 14 X 1982 roku, podczas uroczystych obchodów Święta Nauczyciela.


Przekazanie sztandaru szkoły przedstawicielom młodzieży przez dyrektora Stefana Pazurka, 14 X 1982r.
 

W latach osiemdziesiątych funkcję dyrektora sprawowali: wymieniona wyżej prof. Jadwiga Jabłońska (1974-1982), wspaniały pedagog, nauczycielka chemii; prof. Stefan Pazurek (1982-1985), historyk, działacz polityczny i samorządowy; prof. Albin Wegwert (1985-1997), nauczyciel geografii i propedeutyki nauki o społeczeństwie.

Lata 1989-2016

W 1989 roku, po podpisaniu porozumienia Okrągłego Stołu i pierwszych częściowo demokratycznych wyborach parlamentarnych, dokonywała się transformacja państwa. W szkolnictwie wprowadzono reformę programów i podręczników. Wynikiem liberalizacji i stopniowej demokratyzacji państwa było między innymi nauczanie religii w szkołach, wyjaśnianie białych plam w historii, krytyczna ocena stosunków polsko-radzieckich. Zmienił się również kanon lektur szkolnych. Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych upłynął pod znakiem kryzysu gospodarczego. Z tego powodu w szkole nie prowadzono w tym czasie większych inwestycji. Pan dyrektor Albin Wegwert doprowadził do wykupienia od Banku Spółdzielczego budynku, w którym mieści się nasze liceum. Dodatkowe pomieszczenia po Banku przeznaczono na bibliotekę szkolną, która dotąd z trudem mieściła się na I piętrze. W okresie kadencji prof. Wegwerta powrócono do inicjatywy budowy sali gimnastycznej. Niestety nie została zrealizowana. Gotowy już projekt władze odłożyły na przyszłość, ze względu na trudności finansowe. Być może wówczas straciliśmy realną szansę na podniesienie atrakcyjności naszej placówki.

W roku 1997 dyrektorem Liceum została polonistka prof. Czesława Gałecka, która sprawowała tę funkcję do 2007 roku.


Prof. Cz. Gałecka wraz z młodzieżą na audiencji u Ojca Świętego podczas wycieczki do Włoch klasy menedżerskiej w 1993 roku
 

Dziesięciolecie pani dyrektor Gałeckiej to okres wielkich zmian w szkole. Od roku 1998/99 rozpoczęła się kompleksowa modernizacja Liceum: założono centralne ogrzewanie, pomalowano wnętrza szkolne, wymieniono okna w części budynku, założono glazurę na korytarzach szkolnych i w sanitariatach. W salach lekcyjnych wymieniono meble, wzbogacano bazę dydaktyczną szkoły. Plac Liceum został ogrodzony i uporządkowany, wyburzono stare budynki gospodarcze, powstało boisko do piłki siatkowej (plażowej), posadzono drzewa iglaste. Nasze Liceum zostało wyposażone w pracownię komputerową, a nauczyciel informatyki prof. Antoni Łosiak napisał program autorski, na bazie którego powstał w szkole profil informatyczny. Szkoła nawiązała kontakt z Polskim Towarzystwem Informatycznym, od roku szkolnego 1997/98 przeprowadzano egzaminy ECDL. Wówczas były to bardzo nowatorskie i atrakcyjne propozycje edukacyjne.

W roku szkolnym 2002/2003 rozpoczął się II etap reformy oświatowej, obejmujący szkolnictwo ponadgimnazjalne. Do liceów trafili pierwsi gimnazjaliści, którzy przystąpili do nowej matury w 2005 roku. Pierwszy rocznik trzyletniego liceum poradził sobie z wymogami egzaminów zewnętrznych. Absolwenci z 2005 roku z powodzeniem ukończyli studia lub szkoły pomaturalne. Niektórzy rozpoczęli kariery naukowe.

Po odejściu pani prof. Gałeckiej na emeryturę, obowiązki dyrektora pełniła krótko prof. Edyta Bednarek (2007), ceniony nauczyciel matematyki. Od 1 VII 2007 roku do 25 XI 2015 rokudyrektorem Liceum była polonistka prof. Ewa Kalińska. Pod jej rządami w szkole przeprowadzono remont dachu, pomalowano elewacje i wnętrza, dokończono wymianę okien, położono kostkę na placu szkolnym, wymieniono drzwi i bramę wjazdową oaz częściowo meble. W roku szkolnym 2013/2014 zostało zbudowane boisko z sztuczną nawierzchnią.


Dyrektor szkoły w latach 2007-2015 Ewa Kalińska
 

Stopniowo wymieniany był sprzęt komputerowy, zakupiono pomoce audio-wizualne. Zrealizowano następujące projekty unijne: „Młodzieżowy slalom jedności” „Kalokagatia,” „Zjednoczeni przez kulturę,” „Naukowy zawrót głowy”, Comenius pod hasłem „Europa się śmieje”.

W ramach projektu „Europa się śmieje”, który trwał od września 2013 do czerwca 2015 roku, szkoła prowadziła wymianę z placówkami z Estonii, Bułgarii, Turcji i Hiszpanii.Uczestnicy mieli możliwość praktycznej nauki języka angielskiego, poznawali odmienne kultury, nawiązali liczne przyjaźnie i znajomości, które trwają do dzisiaj.

Systematycznie odwiedzali naszą placówkę wolontariusze z AISEC, którzy zapoznawali młodzież z tradycjami różnych państw i rozwijali zainteresowania językiem angielskim. Młodzież ucząca się języka francuskiego uczestniczyła w projekcie „Łódzkie bardziej francuskie”, realizowanym pod patronatem Ambasady Francji (XI 2012-VIII 2015) oraz Stowarzyszenia „Łódzkie bardziej francuskie”(od 1 IX 2015). W naszej szkole wielokrotnie gościł Denis Gerard, ekspert edukacyjny języka francuskiego, pracownik Ambasady Francuskiej. Prowadził zajęcia i warsztaty dla młodzieży i zaproszonych gimnazjalistów. Szkoła organizowała imprezy i uroczystości dla środowiska lokalnego pod patronatem Ambasady Francji, Instytutu Francuskiego we współpracy z p. D. Gérard oraz władzami miasta i powiatu np.: II Frankofoński Maraton Fotograficzny – czerwiec 2013r, 3 edycje konkursu plastycznego w ramach obchodów Dni Frankofonii – KOLORY FRANCJI ( marzec 2014r.), SMAKI FRANCJI ( marzec 2015r. ), ZAPACHY FRANCJI ( marzec 2016r. ) – skierowane do gimnazjalistów, w Muzeum Regionalnym w Brzezinach uczestniczyliśmy w warsztatach z francuską plastyczką żydowskiego pochodzenia – Sylvie Kaptur-Gintz (2014-2016). Uczennice naszego liceum z sukcesami wstępowały w Łódzkim Festiwalu Piosenki Francuskiej PLEIN CHANT. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Partnerstwo Ziemi Brzezińskiej rozwijaliśmy kontakty z miastem Saint-Alban we Francji. W 2012 roku gościliśmy w naszym liceum przedstawicieli miast partnerskich z Włoch i Francji. W ramach wymiany sześcioro uczniów wyjechało do Francji (lipiec 2014). W 2015 roku grupa młodzieży francuskiej przebywała w Brzezinach.W październiku 2015 r dwoje naszych absolwentów – uczestników wymiany z Francją – Agnieszka Gałązka i Patryk Poddemski wzięło udział w Międzynarodowej Konferencji w Tuluzie, poświęconej roli młodego pokolenia w partnerstwach miast.

Młodzież ucząca się języka niemieckiego bierze czynny udział europejskich projektach edukacyjnych. W ramach programu eTwinning uczniowie z różnych krajów porozumiewają się w języku niemieckim przez Internet. Młodzież tworzy prezentacje multimedialne, nagrywa filmy, pisze maile lub komunikuje się przez chat, w celu doskonalenia znajomości języka niemieckiego. Zrealizowano następujące projekty: Bekannte deutsche Persӧnlichkeiten – sławni Niemcy (współpraca ze szkołami z Włoch, Turcji i Estonii. 2015/16r), Schulspaẞ – przyjemność w szkole– współpracowaliśmy ze szkołami z Estonii, Bułgarii i Chorwacji. W projekcie Wӧrterwelten – świat słów- ze szkołami z Belgii, Czech, Łotwy.

Duża grupa uczniów kontynuuje naukę języka rosyjskiego. Młodzież pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w różnych formach zajęć edukacyjnych. Organizowane są warsztaty, zajęcia w plenerze, spotkania i konkursy z udziałem gimnazjalistów (Gimnazjum w Dmosinie, Jeżowie i Rogowie). W zajęciach warsztatowych biorą udział studenci filologii rosyjskiej UŁ. Uczniowie mają możliwość kontaktu z żywym językiem, uczestniczyli w spotkaniach i wyjazdach integracyjnych z udziałem młodzieży białoruskiej i ukraińskiej. Kilka razy w roku organizowane są wyjazdy do teatru, połączone ze zwiedzaniem kulis najlepszych łódzkich scen.

Od roku szkolnego 2012/2013 w szkołach ponadgimnazjalnych została wdrożona reforma systemu kształcenia. W roku szkolnym 2014/2015 odbyła się po raz pierwszy matura według nowych zasad. W naszej szkole obecnie realizowane są rozszerzenia z języka polskiego, języka angielskiego, biologii, chemii, matematyki, geografii historii, wiedzy o społeczeństwie.Uczniowie osiągają dobre wyniki z egzaminów maturalnych. Większość absolwentów kontynuuje naukę. Szkoła stara się rozwijać zainteresowania młodzieży. Organizujemy liczne konkursy i imprezy, podczas których uczniowie prezentują talenty artystyczne, działają koła zainteresowań i zajęcia przygotowujące do matury ze wszystkich przedmiotów. Co roku organizowane są wycieczki krajoznawcze oraz wyjazdy do kin i teatrów.


Wyjazd do Francji w ramach wymiany Partnerstwo miast Brzeziny Saint-Alban, lipiec 2014

Piosenki francuskie w Pałacu Biedermeiera w Łodzi


Powiatowe obchody Święta Niepodległości w 2014 roku, akademia w kościele oo. Reformatów


Przygotowania do występu


Koło ratownictwa medycznego

 

W ciągu długiej historii szkoły wielu absolwentów zrobiło znakomite kariery zawodowe. Są wśród nich księża, lekarze, farmaceuci, naukowcy, nauczyciele, ekonomiści, samorządowcy i politycy. Kolejni uczniowie stanowią nieraz trzecie a nawet czwarte pokolenie w rodzinie, które średnie wykształcenie zdobyło w naszym Liceum. W ostatnich latach nasi uczniowie odnieśli wiele sukcesów:

2015/2016

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Arsenał Pamięci”- laureatki Alicja Gocek i Wiktoria Ferenc

Ogólnopolski Konkurs „XXII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży”- laureaci Alicja Skwarka i Marcin Walczak

III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym – I miejsce Katarzyna Klepaczko

Wojewódzki Festiwal Piosenki Francuskiej PLEIN CHANT w Łodzi- Grand Prix 15 edycji -nagroda specjalna dla Moniki Brzezińskiej ( wyjazd na Międzynarodowy Festiwal Piosenki Francuskiej w BAIA MARE W RUMUNII)

Ogólnopolski Konkurs Piosenki Rosyjskiej- I miejsce w okręgu łódzkim w kategorii solistów Anna Jasińska; I miejsce w kategorii duetów Anna Jasińska i Wiktor Marciniak

Okręgowy Konkurs Polskich Kolęd- II miejsce w kategorii duetów Wiktor Marciniak i Anna Jasińska, nagroda specjalna dla Wiktora Marciniaka za profesjonalny akompaniament

 

2014/2015

II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym- I miejsce Monika Barjasz

Ogólnopolski konkurs z języka niemieckiego ,,Deutschfreund” – Patryk Rojek – 9 miejsce w województwie łódzkim 2014/2013

2014/2013

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Arsenał Pamięci”- laureatki Aleksandra Pacho i Izabela Klimczak

Łódzki Festiwal Piosenki Francuskiej PLEIN CHANT -wyróżnienie Żanety Szewczyk i Karoliny Najder; udział w finale Natalii Borowińskiej

2012/2013

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Arsenał Pamięci”-laureatki Agata Strzałkowska i Julita Paprocka

2011/2012

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Arsenał Pamięci”- laureaci Emilia Świderek, Agnieszka Guzek, Jakub Sokołowski

2010/2011

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Arsenał Pamięci” – laureatka Ewa Szymańska

2009/2010

Katarzyna Kowalik- Finalistka Olimpiady Języka Polskiego; wyróżnienie w eliminacjach okręgowych Olimpiady Historycznej; I miejsce w województwie łódzkim w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg”

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Arsenał Pamięci”– laureaci Katarzyna Borowska Grzegorz Kędzia

Nasze Liceum niemal co roku zdobywało tytuł najaktywniejszej szkoły promującej przedsiębiorczość w ogólnopolskiej akcji „Dzień Przedsiębiorczości”

Kameralne warunki szkoły sprzyjają integracji młodzieży, nawiązywaniu przyjaźni a nawet miłości. Sentymentem darzą szkołę szczególnie starsze roczniki. Prawie co roku odbywają się zjazdy klasowe upamiętniające kolejne rocznice matur. Szczególnie silne więzi łączą absolwentów matury z 1962 roku, którzy od roku 2002 uczestniczą w zjazdach klasowych. Z perspektywy czasu lata spędzone w szkole są najpiękniejsze, bo to przecież lata naszej młodości. Pisząc o Liceum, nie sposób nie zamieścić choćby krótkiej wzmianki o gronie profesorskim. W okresie od 26 XI 2015 do 30 VIII 2016 roku obowiązki dyrektora szkoły pełniła historyk i bibliotekarka Iwona Świniarska. Obecnie dyrektorem szkoły jest chemik Maria Pisarska. W naszej placówce pracuje 18 nauczycieli. W większości są to młodzi pedagodzy, mający kilku lub kilkunastoletni staż pracy. Naszym wzorem są starsi, emerytowani Koledzy. Wprowadzali nas do pracy, dla niektórych byli wcześniej nauczycielami i wychowawcami. Państwo: Krystyna Zubowska-Paś i Ryszard Paś, Krystyna i Kazimierz Olszewscy, Cezary (nieżyjący) i Jadwiga Jabłońscy; Panie: Danuta Dukalska, Czesława Gałecka, Grażyna Paradowska, Janina Strugińska, Bogusława Tyralska oraz długoletni sekretarz szkoły Pani Anna Koch; Panowie: Albin Wegwert, Klemens Piotrowski, Antoni Łosiak, Zygmunt Dzierzyk, Jan Łapka, Włodzimierz Jagiełło; nieżyjący: Anna Dróżdż, Elżbieta Burtka, Zofia Jabłońska, Franciszek Koch, Józef Dyrała, Stanisław Kimelski Michał Nejmanowicz, Stefan Pazurek; będą zawsze częścią historii tej szkoły. W Liceum sztafeta pokoleń profesorów i uczniów trwa od wieku.

Nasze Liceum wychowuje i uczy młodzież, kierując się mottem: „Z tradycją w nowoczesność”. Wypracowaliśmy działania wychowawcze, które sprawiają, że młodzież dobrze czuje się w szkole klasy pierwsze odbywają spotkania integracyjne, często o charakterze wyjazdowym. Młodzież przyjmowana jest do społeczności szkolnej oficjalnie, składając ślubowanie oraz przez tradycyjne otrzęsiny. W stałym kalendarzu szkoły znajdują się również Andrzejki, Mikołajki, Wigilie klasowe i szkolne, Walentynki, studniówki. Uczniowie w ciągu całego roku rywalizują w szkolnym konkursie wiedzy ogólnej „Omnibus”.

Duży nacisk kładziemy na naukę języków obcych. W naszej szkole wiodącym jest język angielski a jako drugi język młodzież może wybrać francuski, niemiecki lub rosyjski. Ciekawym sposobem pogłębiania wiadomości językowych są warsztaty, konkursy oraz dni języków obcych. Od kilku lat szkoła bliżej współpracuje z Uniwersytetem Łódzkim i Politechniką. Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w wykładach i warsztatach naukowych organizowanych przez pracowników naukowych- zarówno w naszej szkole jak i na różnych wydziałach wymienionych uczelni (np. Festiwal Nauki UŁ, Wykłady Ciekawej Chemii PŁ).

Wiele aktywności pozaszkolnych, związanych z udziałem naszej młodzieży, dotyczy miasta i powiatu brzezińskiego. Corocznie przygotowujemy akademie upamiętniające kolejne rocznice odzyskania niepodległości, prezentowane podczas obchodów powiatowych. Nasi utalentowani uczniowie występują podczas tradycyjnego już wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych w dniu 11 XI. Szkoła przygotowuje i przeprowadza otwarte konkursy dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Corocznie odbywa się Turniej Pierwszej Pomocy, podczas którego swoje umiejętności prezentują m. innymi uczniowie z klas ratownictwa medycznego. Pod kierunkiem dr. Krzysztofa Grzelaka odbywają się konkursy geograficzne (np. szkolne i międzyszkolne). Od kilku lat organizowany jest Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Konkursom międzyszkolnym patronuje Starosta Brzeziński. Młodzież włącza się w akcje charytatywne i honorowe krwiodawstwo. Chętnie uczestniczymy w imprezach kulturalnych, współpracujemy z Muzeum Regionalnym oraz Biblioteką Miejską i Pedagogiczną.


Konkurs geograficzny
 

Dyrektorzy Szkoły w l. 1945-2016

p.o. Władysław Janusz (1945-1946)

Feliks Kozubowski (1946-1947)

Stefan Ziętara (1947-1950)

Stanisław Kozłowski (1950-1951)

Czesław Stankiewicz (1951-1952)

Czesława Jakubowska (1952-1956)

p.o. Władysław Kwapień (1955-1956)

Maria Kuciak (1956-1960)

Stanisław Kimel (1960-1961)

Franciszek Brzozowski (1961-1964)

p.o. Franciszek Koch (1964-1965)

Stanisław Kimelski (1965-1970)

Henryk Cyniak (1970-1974)

Jadwiga Jabłońska (1974-1982)

Stefan Pazurek (1982-1985)

Albin Wegwert (1985-1997)

Czesława Gałecka (1997-2007)

p.o. Edyta Bednarek (2007)

Ewa Kalińska (2007-2015)

p.o. Iwona Świniarska (2015-2016)

Maria Pisarska (2016-….)