„MAGIA FRANCJI – TRADYCJE, ZWYCZAJE I ŚWIĘTA” konkurs dla Gimnazjalistów


Drodzy Gimnazjaliści, zapraszamy was do udziału w konkursie plastycznym „Magia Francji – tradycje, Zwyczaje i Święta”.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO POD HASŁEM:
MAGIA FRANCJI – TRADYCJE, ZWYCZAJE I ŚWIĘTA
I. Organizatorzy konkursu:
Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach
– nauczyciel języka francuskiego Dorota Wochna
II. Patronat konkursu:
Stowarzyszenie „Łódzkie bardziej francuskie”
Stowarzyszenie „Partnerstwo Ziemi Brzezińskiej”
III. Cele konkursu:
– motywowanie do poznawania kultury i cywilizacji Francji
– rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej
– inspirowanie do pracy twórczej
IV. Uczestnicy konkursu:
– uczniowie gimnazjów
V. Warunki uczestnictwa:
– technika prac dowolna ( rysunek, akwarela, wydzieranka, grafika, collage, technika mieszana itp. )
– format prac A3
– makiety nie będą oceniane
– praca powinna ilustrować różnorodność i bogactwo kulturowe oraz cywilizacyjne Francji; należy przedstawić tradycje, zwyczaje i święta typowo francuskie !
– opis prac na odwrocie:
• imię i nazwisko autora;
• nazwa szkoły / placówki, adres, telefon
• imię i nazwisko nauczyciela / opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę
• adres e-mail szkoły / placówki
– nie będą przyjmowane prace zbiorowe
– prace przechodzą na własność organizatora
VI. Termin i miejsce nadsyłania prac:
31 marca 2017 roku ( w przypadku wysłania prac pocztą, decyduje data stempla pocztowego )
Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach
ul. Okrzei 1
95-060 Brzeziny
Prace można też dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.
Kontakt telefoniczny: 46 874 28 27 lub 506 751 790
Kontakt e- mailowy: dwochna@gmail.com
VII. Rozstrzygnięcie konkursu:
– o wyłonieniu zwycięzców zdecyduje Komisja Konkursowa
– prace niespełniające warunków uczestnictwa nie będą oceniane
– werdykt jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie
– zwycięzcy zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani o wygranej oraz dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród
– na zwycięzców czekają nagrody związane z tematyką konkursu ( książki, gadżety )
– nagrody zostaną wręczone podczas międzynarodowej konferencji w ramach projektu europejskiego realizowanego przez Stowarzyszenie „Partnerstwo Ziemi Brzezińskiej”; przewidziano również spotkanie z francuską plastyczką Sylvie Kaptur-Gintz ( 19 maja 2017 roku)
– rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 kwietnia 2017 roku