MATURZYŚCI


Matura 2021

Egzamin maturalny ma za zadanie sprawdzenie poziomu wiadomości i umiejętności, nabytych podczas nauki w szkole średniej, z zakresu przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego) na poziomie podstawowym.

Egzamin maturalny w 2021 r. uznawany jest za zdany w przypadku uzyskania co najmniej 30% z możliwych punktów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej.

Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy dla absolwentów szkół średnich jednak ważną rolą jaką odgrywa jest fakt, że zastępuje on egzaminy wstępne na wyższe uczelnie, które w procesie rekrutacji wykorzystują wyniki z poszczególnych przedmiotów maturalnych, zdawanych zazwyczaj na poziomie rozszerzonym.

Egzamin maturalny zostanie przeprowadzony w terminie próbnym (3-16 marca 2021 r.), głównym (4-20 maja 2021 r.), dodatkowym (1-16 czerwca 2021 r.) oraz poprawkowym (24 sierpnia 2021 r.). Z kolei wyniki zostaną opublikowane 5 lipca, a dla osób poprawiających – 10 września 2021 r.

W 2021r. Egzamin maturalny zostanie przeprowadzony wyłącznie w części pisemnej z zastrzeżeniem osób dla których wyniki z części ustnej są niezbędne.

Zmiany na maturze 2021

Zmiany na maturach pisemnych

Maturzyści przystępujący do egzaminu w 2021 r. zostali zwolnieni z obowiązkowego zdawania jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Aby egzamin został uznany za zdany wystarczy uzyskać co najmniej 30% z możliwych punktów na egzaminie z trzech przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej.

W przypadku egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym: zmniejszenie o 5 punktów liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym.

Zmiany na maturach ustnych

W 2021 r. egzamin maturalny przeprowadzany jest wyłącznie w części pisemnej z zastrzeżeniem osób, które w postępowaniu rekrutacyjnym na wyższą uczelnię zagraniczną lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej muszą przedstawić wynik z egzaminu ustnego. 

Matura 2021 – terminy

  • matura w terminie próbnym część pisemna: 3-16 marca 2021 r.
  • matura w terminie głównym część pisemna: 4-20 maja 2021 r.
  • matura w terminie głównym część ustna: 19-21 maja 2021 r.
  • matura w terminie dodatkowym część pisemna: 1-16 czerwca 2021 r.
  • matura w terminie dodatkowym część pisemna: 7-8 czerwca 2021 r.
  • matura w terminie poprawkowym: 24 sierpnia 2021 r.
  • wyniki matury: 5 lipca 2021 r.
  • wyniki matury poprawkowej: 10 września 2021 r.

OBOWIĄZKOWE PRZEDMIOTY MATURALNE 2021:

Na maturze 2021 r. obowiązkowo musimy przystąpić do egzaminu z trzech przedmiotów maturalnych w części pisemnej. 

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE NA EGZAMINIE MATURALNYM W CZĘŚCI PISEMNEJ: język polski (na poziomie podstawowym),matematyka (na poziomie podstawowym),język obcy nowożytny (na poziomie podstawowym).język mniejszości narodowej (na poziomie podstawowym) – dotyczy osób z wykładowym językiem mniejszości narodowej. EGZAMINY USTNE*:
*w 2021 r, część ustna egzaminu nie jest obowiązkowa. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, którym wynik z części ustnej jest niezbędny (wymogi rekrutacyjne na zagraniczne uczelnie lub realizacja umów międzynarodowych) język polski (bez określania poziomu) język obcy nowożytny (bez określania poziomu)język mniejszości – narodowej, etnicznej, regionalnej (bez określania poziomu)  

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny w 2021 roku i otrzymać świadectwo?

Aby zdać egzamin dojrzałości i otrzymać świadectwo w 2021 r., należy:

uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej,

Ile przedmiotów dodatkowych można zdawać na maturze?

W roku 2021 r. absolwenci mogą podejść do egzaminu z sześciu przedmiotów dodatkowych, który jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym (z wyjątkiem języków nowożytnych, które mogą być zdawane na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym).

PRZEDMIOTY DODATKOWE NA EGZAMINIE MATURALNYM 2021 biologiachemiafilozofiafizykageografiahistoria historia muzyki historia sztukiinformatyka język łaciński i kultura antycznajęzyk mniejszości etnicznej (język łemkowski) język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) język polski język regionalny (język kaszubski) matematyka wiedza o społeczeństwie

Laureaci i finaliści olimpiad czyli jak możesz zostać zwolniony z pisania egzaminu maturalnego?

Zasady, na fundamencie których można zostać zwolnionym z przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu są jasno określone. Zasady te dotyczą nie tylko samych olimpiad jako wydarzeń, ale również lat, w których zostały przeprowadzone, a także organizatorów, odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie.

Mówiąc konkretniej, tylko laureaci i finaliści wskazanych przez ministerstwo olimpiad mogą skorzystać z ulg. Wykaz tych olimpiad dostępny jest na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

O czym nie można zapomnieć?

Matura jest stresogenna nawet wtedy, kiedy wierzymy w swoje przygotowanie. Kiedy pojawiają się nerwy, łatwo o drobne potknięcie, które zaburzy spokój naszej sytuacji. Dlatego niektóre rzeczy warto przygotować sobie wcześniej, aby nie szukać ich na pięć minut przed wyjściem z domu. O jakie rzeczy chodzi?

Po pierwsze: dowód osobisty. Pomimo tego, że każdy nauczyciel nas zna i na pewno wie jak się nazywamy, to i tak musimy mieć przy sobie dowód osobisty. Dlaczego? Otóż, matura nie jest egzaminem wewnątrzszkolnym, tylko państwowym. Poza tym, na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego należy wpisać swój numer PESEL. Jeśli nie znamy go na pamięć, to odnajdziemy go właśnie na dowodzie osobistym.

Po drugie: długopis lub pióro z czarnych tuszem, bądź atramentem. Tylko takim kolorem wypełnia się egzaminacyjne zadania.

 Czego nie można zabrać na egzamin maturalny w 2021 roku

Nie wolno mieć przy sobie telefonów, tabletów, odtwarzaczy mp3, smartwatchów, ale także podręczników, czy zeszytów do pisania „na brudno” – wszelakie zapiski nie wykorzystywane w oficjalnych odpowiedziach, bądź jakieś próbne obliczenia wykonuje się na arkuszu egzaminacyjnym.

Nie możemy mieć przy sobie jedzenia i napojów. Wyjątkiem jest mała butelka wody, usytuowana przy ławce. Wiadomo, że w każdych zapisach znajdzie się jakaś luka. Nie oznacza to jednak, aby takowe wykorzystywać. Pomimo tego, iż żaden maturalny regulamin o tym nie mówi, nie powinniśmy przynosić na egzamin przedmiotów z nim niezwiązanych.  

Jakie są dozwolone przybory na maturze?

Przede wszystkim dozwolone są te przybory, które pomogą nam prawidłowo rozwiązywać zadania. Na przykład? Linijka. Naturalnie, zestaw zatwierdzonych przedmiotów jest większy, ponieważ każdy z nich dostosowany jest do konkretnego przedmiotu.

Na egzaminach możemy używać takich przyborów jak: kalkulator prosty, cyrkiel, linijka, lupa. Ponadto, do naszej dyspozycji są: wybrane wzory i stałe fizykochemiczne, odtwarzacz płyt CD z kompletem słuchawek, słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny, słownik językowy, atlas historyczny.

Lista dozwolonych przyborów na egzaminie maturalnym:

matura z biologii: linijka, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki matura z chemii: linijka, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki matura z fizyki: linijka, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki matura z geografii: linijka, kalkulator prosty, lupa, matura z historii: lupa, matura z historii sztuki: lupa, matura z historii muzyki: odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami, lupa, matura z informatyki: kalkulator prosty, matura z języka polskiego: słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób matura z matematyki: linijka, cyrkiel, kalkulator prosty, wybrane wzory matematyczne matura z wosu: kalkulator prosty.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Każdy zdający otrzymuje warunki do tego, aby jak najlepiej przejść przez zadania egzaminacyjne. Stworzenie tych warunków polega między innymi na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności maturzysty, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność.

Arkusze w dostosowanej formie przygotowywane są dla zdających: z autyzmem, zespołem Aspergera, słabosłyszących, niesłyszących, słabowidzących, niewidomych, niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminów polega między innymi na: zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystywaniu odpowiednich środków dydaktycznych, odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu, czy zapewnieniu obecności i pomocy specjalisty.

Udogodnienia dla osób chorych

Osobom przewlekle chorym, jak również osobom chorym lub niesprawnym czasowo, posiadającym zaświadczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza przysługuje dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby. Mogą one korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu chorobę, jak również dostosowanego miejsca pracy.

Ponadto, przysługuje im przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu w przypadku każdego arkusza egzaminacyjnego nie więcej niż o trzydzieści minut, a ten dodatkowy czas może być przeznaczony na wykonanie zadań lub przerwy, w zależności od potrzeb. Jeśli podchodzą do egzaminu ustnego, to również przysługuje im przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego nie więcej niż o piętnaście minut i przeznaczenie go na przygotowanie wypowiedzi oraz / lub egzamin.

Posiadają także prawo do korzystania z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu i czytaniu, jeżeli choroba uniemożliwia pisanie lub czytanie, albo zarówno pisanie, jak i czytanie.

Udogodnienia dla cudzoziemców

Cudzoziemcom przysługuje prawo do przedłużenia czasu pisemnej matury nie więcej niż o trzydzieści minut w przypadku arkusza egzaminacyjnego z wszystkich przedmiotów za wyjątkiem tych dotyczących języków obcych nowożytnych, języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Poza tym, mogą przystąpić do egzaminu w oddzielnej sali, jak również korzystać ze słowników dwujęzycznych w wersji papierowej lub elektronicznej.